Základní škola
a Mateřská škola,
Jičíněves
příspěvková organizace
507 31, Jičíněves 44

t:   499 599 129
m: 730 806 711
e: info@zsmsjicineves.cz
id: np8mm6c
(doc, docx, odt, xls, pdf, jpeg, zip)

IČO: 70993203
ČÚ: 181586628/0300
Školní řád MŠ Jičíněves
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Jakým způsobem proběhne v květnu 2020 přijímací řízení?
Přijímací řízení probíhá v termínu od 2. 5. do 16. 5. 2020
Bez přítomnosti dítěte a pokud možno i bez přítomnosti zákonných zástupců jedním z následujících způsobů:
Elektronicky podepsaná žádost datovou schránkou - ID np8mm6c
Poštou na adresu školy - ZŠ a MŠ Jičíněves, Jičíněves 44, 507 31
(nebo přímo do poštovní schránky na dveřích školy)
3. Pokud není možný dálkový způsob, je možné předat žádost osobně v pátek 15. 5. 2020 od 15.00 do 17.00 hod.
4. Žádost - je ke stažení zde
5. Povinná dokumentace, která se při přijímacím řízení dokládá:
Rodný list dítěte - stačí přiložit kopii
Doklad totožnosti zákonného zástupce (občanka), zmocnění zastupovat dítě ve věci přijímacího řízení v případě pěstounské péče - stačí přiložit kopii
Potvrzení o očkování dítěte, pro které není předškolní vzdělávání povinné - zákonný zástupce vyplní čestné prohlášení, že dítě se podrobilo povinným očkováním (čestné prohlášení je ke stažení zde) + kopii očkovacího průkazu
Doporučení školského poradenského pracoviště v případě dítěte se zdravotním znevýhodněním - stačí přiložit kopii
Pokud se dostavíte žádost podat osobně ve výše stanoveném termínu, nemusíte tvořit kopie, přinesete k nahlédnutí originály těchto dokumentů.
Od školního roku 2020/2021 bude přijímáno 8 dětí.
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Jičíněves stanovuje následující kritéria, na jejichž základě budou přijímány děti do mateřské školy:
děti, které před začátkem škol. roku 2020/21 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku, v pořadí od nejstarších po nejmladší,
děti dlouhodobě pobývající v obci zřizovatele v pořadí od nejstarších po nejmladší,
děti, jejichž sourozenci již mateřskou školu navštěvují v pořadí od nejstarších po nejmladší,
děti s trvalým pobytem mimo obec zřizovatele v pořadí od nejstarších po nejmladší.
V případě nejasností volejte 739 084 482
(vedoucí učitelka MŠ Jana Romanová)
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ JE KE STAŽENÍ ZDE
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODROBENÍ POVINNÉMU OČKOVÁNÍ JE KE STAŽENÍ ZDE
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 naleznete zde.