Základní škola
a Mateřská škola,
Jičíněves
příspěvková organizace
507 31, Jičíněves 44

t:   499 599 129
m: 730 806 711
e: info@zsmsjicineves.cz
id: np8mm6c
(doc, docx, odt, xls, pdf, jpeg, zip)

IČO: 70993203
ČÚ: 181586628/0300
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU SE KONÁ V PÁTEK 20. DUBNA 2018 OD 14 DO 17 HODIN
PRŮBĚH ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU
Vážení rodiče, chceme Vám pomoci se zorientovat v pravidlech, která jsou stanovena zákonem pro přijímání žáků do 1. ročníku. Proto nabízíme následující informace:

Dostavíte se s budoucím prvňáčkem v termínu zápisu do školy - termín je včas zveřejněn - vždy v rozmezí 1. - 30. dubna.
Odevzdáte vyplněnou žádost o přijetí - je k dispozici ke stažení nebo přímo ve škole. Můžete si ji vyplnit předem, nebo přímo u zápisu.
Pokud budete souhlasit, projde budoucí prvňáček s paní učitelkou několika úkoly pro orientační zhodnocení školní zralosti a první seznámení žáka a učitelky - nejde tedy o žádné testování, ani není plné splnění úkolů podmínkou přijetí. Viz níže.
Obdržíte registrační číslo, pod kterým bude po uzavření přijímání žádostí zveřejněno rozhodnutí o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky.
Dostanete rady, jak s dítětem do nástupu do školy pracovat, jak mu pomoci k hladkému přechodu z MŠ do ZŠ. Desatero pro rodiče předškoláka je ke stažení zde.
Rozhodnutí o přijetí - v zákonné lhůtě (do 30 dní) bude vyvěšeno hromadné rozhodnutí o přijetí, kde budou uvedena registrační čísla přijatých dětí - bude vyvěšeno ve škole a na webových stránkách školy. Pokud budete chtít písemné rozhodnutí o přijetí vašeho dítěte, vyžádáte si dokument ve škole - nevystavuje se automaticky, pouze na vyžádání.
Rozhodnutí o nepřijetí - pokud by k této situaci došlo, toto rozhodnutí obdržíte poštou.
V průběhu května, nebo června bude pro budoucí prvňáčky připraveno zkušební vyučování ve spolupráci učitelky MŠ a učitelky 1. ročníku.
V průběhu června bude svolána schůzka rodičů budoucích prvňáčků.

Orientační zhodnocení školní zralosti
Při rozhovoru paní učitelky s dítětem se dle časových možností objeví následující činnosti:
výslovnost, komunikační dovednosti - vyprávění pohádky podle obrázkové osnovy, básnička
grafomotorika - vedení čar, držení tužky
určování barev, geometrických tvarů
matematické představy - více, méně, čísla a počet do 5
prostorová orientace - nahoře, dole, vlevo, vpravo, před, za…
motorika - stříhání
kresba - lidská postava
hudebnost - zpěv, vytleskání rytmu
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Jičíněves stanovuje následující kritéria pro přijímání dětí k povinné školní docházce v ZŠ Jičíněves:

Děti s místem trvalého pobytu v obci zřizovatele, v případě cizinců s místem pobytu v obci zřizovatele,
Děti s místem trvalého pobytu v jiné obci, v případě cizinců s místem pobytu v jiné obci,

Pokud nastane situace, kdy nebude možné v některém kritériu přijmout všechny děti, protože by došlo k překročení kapacity školy (45 žáků), bude mezi všemi žadateli losováno. Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitelky školy. Losovat se budou registrační čísla, která jsou dětem přidělována při zápisu.
ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Podmínky udělení odkladu školní docházky
V době zápisu doručíte písemnou žádost o udělení odkladu povinné školní docházky - je ke stažení nebo k dispozici ve škole.

Nezbytnou součástí žádosti je:
doporučení školského poradenského zařízení - PPP, SPC
doporučení odborného lékaře

2. S žádostí o odklad se nemusíte dostavit přesně v den zápisu, můžete kdykoli v dubnu.

3. Při žádosti o odklad není potřeba přítomnost dítěte.

4. V tomto případě tedy nechodíte k zápisu a nepodáváte žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky.
POZOR!!!

Pokud ale nemáte k dispozici výše uvedené součásti k žádosti o odklad do dne zápisu (max. do konce dubna), musíte se s dítětem k zápisu dostavit a podat žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky. To neznamená, že vaše dítě bude muset nastoupit do prvního ročníku a přicházíte o možnost odkladu. Žádost o odklad se všemi potřebnými náležitostmi můžete doručit později a žádosti pak může být vyhověno.
Výsledky zápisu jsou ke stažení na úřední desce.