Základní škola
a Mateřská škola,
Jičíněves
příspěvková organizace
507 31, Jičíněves 44

t:   499 599 129
m: 730 806 711
e: info@zsmsjicineves.cz
id: np8mm6c
(doc, docx, odt, xls, pdf, jpeg, zip)

IČO: 70993203
ČÚ: 181586628/0300
ROZVRHY HODIN PRO 1. AŽ 5. ROČNÍK
1. ROČNÍK
ZKRATKY PŘEDMĚTŮ
ČJ - český jazyk
Čt - čtení
AJ - anglický jazyk
M - matematika
Prv - prvouka
Hv - hudební výchova
Tv - tělesná výchova
Vv - výtvarná výchova
Pč - pracovní činnosti
Př - přírodověda
Vl-z - vlastivěda (zeměpis)
Vl-d - vlastivěda (dějepis)
Inf - informatika
Pspp - předmět speciálně-
           pedagogické péče (týká se
           jen některých žáků)
2. ROČNÍK
3. ROČNÍK
4. ROČNÍK
5. ROČNÍK